Blog / Zainicjowanie upadłości i restrukturyzacji przez wierzyciela

Zainicjowanie upadłości i restrukturyzacji przez wierzyciela

22 marca 2023

Czy wiesz, że Twoi wierzyciele mogą zainicjować upadłość lub restrukturyzację Twojej firmy? Sprawdź, dlaczego tak się dzieje i co może to oznaczać dla Ciebie, jako właściciela.


Zainicjowanie upadłości i restrukturyzacji przez wierzyciela

Czym właściwie jest postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe?

Restrukturyzacja jest procesem, w którym przedsiębiorstwo lub organizacja zmienia swoją strukturę i strategię w celu poprawy sytuacji finansowej i konkurencyjności na rynku. Celem jest uniknięcie bankructwa firmy i uzyskanie lepszej efektywności, rentowności i przetrwania w dłuższej perspektywie.
W praktyce jest ona rodzajem koła ratunkowego dla firm, które nie radzą sobie z niskimi wynikami, czy zadłużeniami.

Upadłość natomiast jest formalnym procesem prawnym, w którym dłużnik może uzyskać uwolnienie od długów, jeśli nie jest w stanie ich spłacić. Celem jest zapewnienie sprawiedliwego podziału dostępnych zasobów pomiędzy wierzycieli.

Między obydwoma procesami istnieją różnice warte zapamiętania. Restrukturyzacja jest procesem negocjacji z wierzycielami w celu restrukturyzacji długów przedsiębiorstwa, aby uniknąć upadłości. Postępowanie to prowadzi do uzdrowienia firmy. Złożenie wniosku o upadłość jest natomiast aktem oficjalnego oświadczenia, że firma nie jest w stanie spłacić swoich długów i musi poddać się jurysdykcji sądów i agencji windykacyjnych. Postępowanie upadłościowe prowadzi do likwidacji firmy i spłaty długów z jej majątku.

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż restrukturyzacja i upadłość są odrębnymi procesami, mogą one wystąpić jednocześnie. Na przykład, jeśli firma nie może osiągnąć porozumienia z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji swoich długów, może zostać zmuszona do wszczęcia postępowania upadłościowego.

Upadłość i restrukturyzacja zainicjowane przez wierzyciela

W obu przypadkach wniosek o upadłość lub restrukturyzację może złożyć wierzyciel, który uważa, że jego interesy nie są wystarczająco chronione. Musi on również uprawdopodobnić przed sądem istnienie swojej wierzytelności.

Składając wniosek o upadłość lub restrukturyzację, należy więc zawrzeć w nim niezbędne informacje i dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązań wobec wierzyciela:

  • dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika — imię i nazwisko, PESEL, numer KRS lub np. adres siedziby,
  • NIP,
  • miejsce działalności danej firmy lub osoby,
  • okoliczności uzasadniające złożenie wniosku przez wierzyciela,
  • informacje o charakterze działalności dłużnika — czy jest on spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r.

Jeśli sąd uzna, że wniosek jest zasadny, wszczyna postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Wierzyciele otrzymują wtedy informację o terminie rozpoczęcia postępowania, swoich prawach i obowiązkach w trakcie jego trwania.
Co ważne, by stwierdzić stan niewypłacalności, nie jest istotne czy dłużnik nie wywiązuje się z wszystkich zobowiązań, czy tylko z części z nich, jaka jest tego przyczyna oraz liczba jego wierzycieli.

A co dalej?

To zależy od decyzji sądu i stanowiska władz. Restrukturyzacja może oznaczać reorganizację działalności firmy, aby poprawić sytuację finansową i umożliwić jej dalsze funkcjonowanie. W przypadku upadłości sąd może orzec likwidację firmy i rozpocząć proces sprzedaży jej aktywów, aby spłacić dług wobec wierzycieli. W każdym przypadku celem jest zapewnienie sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron.

Napisz do nas, jeśli zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja Twojej firmy. W Biznes na Plus wiemy, że każda sytuacja jest inna i wymaga podjęcia wyjątkowych, dostosowanych do niej działań. Dlatego nasi specjaliści ocenią ją i pomogą Ci podjąć odpowiednie kroki, tak, by Twój biznes znów mógł wyjść na plus.